Regulamin uczestnictwa w szkoleniu „Metody diagnostyczne w seksuologii”

Postanowienia Ogólne
§1

SŁOWNIK DEFINICJI

Na potrzeby niniejszego regulaminu ustala się następujące znaczenie terminów:

  1. SZKOLENIE – wydarzenie o charakterze naukowo-szkoleniowym, organizowane w ramach prowadzonej przez Leo media działalności gospodarczej samodzielnie. Wydarzenie ma charakter zamknięty – jest przeznaczone dla określonego grona zarejestrowanych uczestników. ( dalej „Szkolenie”)
  2. UCZESTNICTWO – odpłatne umożliwienie udziału w szkoleniowej
  3. UCZESTNIK WYDARZENIA – osoba, która dokonała następujących czynności:
   • rejestracji,
   • wniosła opłatę
   • potwierdziła swoją obecność na szkoleniu.
  4. UMOWA UCZESTNICTWA– umowa zawarta z uczestnikiem w zakresie udziału w szkoleniu, korzystanie z pakietu szkoleniowego, której integralną częścią jest niniejszy regulamin.
  5. ORGANIZATOR – Leo Media Lew-Starowicz, siedziba ul. Dzielna 21/5, 01-029 Warszawa
  6. AKTUALNE INFORMACJE O SZKOLENIU – Organizator informuje, iż wszelkie aktualne dane dotyczące wydarzenia dostępne są na stronie internetowej www.lew-starowicz.pl lub pod nr telefonu +48 608439026
  7. PRZEPISY PRAWNE – przepisy powszechnie obowiązujące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w tym przepisy porozumień, konwencji i umów, jakich jest sygnatariuszem.

ZASADY UDZIAŁU W WYDARZENIU
§2

Warunkami uczestnictwa w Szkoleniu (zawarcia Umowy na uczestnictwo) są:
a) rejestracja uczestnictwa w szkoleniu na stronie http://lew-starowicz.pl/oferta/szkolenia/metody-diagnostyczne-w-seksuologii
b) uiszczenie opłaty w wysokości i terminie podanym przez Organizatora,
c) potwierdzenie swojego uczestnictwa na rozpoczęciu szkolenia.

SPOSOBY I WARUNKI REJESTRACJI
§3

 1. Osoba zainteresowana uczestnictwem w szkoleniu może dokonać rejestracji poprzez:
  rejestrację na stronie internetowej pod adresem www.leomedia.pl z uwzględnieniem pól obowiązkowych w formularzu rejestracyjnym.
 2. Warunkiem rejestracji uczestnika jest wypełnienie danych obowiązkowych, oraz akceptacja niniejszego regulaminu.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane podaniem błędnych lub nieprawdziwych danych przez Uczestnika. W szczególności Uczestnik nie może podnosić, iż nie został należycie powiadomiony o zmianach w Szkoleniu, jeśli dane podane w formularzu rejestracyjnym uniemożliwiały z nim kontakt.
 4. Organizator ma prawo odmówić przyjęcia rejestracji nadesłanej w formie e-maila, jeśli w zgłoszeniu będzie brakowało niezbędnych danych wymienionych w przypisie 2. i 3. lub będą one nieczytelne. Organizator nie ma obowiązku kontaktowania się z osobą zgłaszającą uczestnictwo celem uzupełnienia danych.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zamknięcia rejestracji na szkolenie w każdym czasie bez podania przyczyny.

WNOSZENIE OPŁAT ZA UCZESTNICTWO
§4

 1. Organizator przyjmuje wpłaty od zarejestrowanych Uczestników w formie przelewu bankowego.
 2. Uczestnik szkolenia zobowiązany jest do umieszczenia w tytule przelewu danych umożliwiających jego identyfikację oraz nazwę szkolenia
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności, jeśli opis przelewu nie umożliwia identyfikacji Uczestnika.
 4. Uczestnik zobowiązany jest mieć przy sobie dowód wniesienia opłaty za uczestnictwo i w razie wątpliwości okazać go przed rozpoczęciem szkolenia.
 5. Organizator ma prawo odmówić wstępu na szkolenie osobie okazującej dowód wpłaty,
  w stosunku do którego zachodzą zastrzeżenia określone w pkt 2. i 3.
 6. Po uiszczeniu opłaty przez Uczestnika Organizator szkolenia wystawi fakturę VAT lub paragon fiskalny w terminie 21 dni od daty wpłynięcia pieniędzy na konto Organizatora i przesłania w formie elektronicznej na adres mailowy podany przy rejestracji uczestnika.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w planie szkolenia.
 8. W przypadku zajścia sytuacji określonej w pkt 7. Organizator kontaktuje się z Uczestnikami i może zaproponować upust od opłaty za uczestnictwo.
 9. O ile Uczestnik nie wyrazi sprzeciwu na upust, uznaje się, że jest to jednoznaczne z akceptacją nowych warunków uczestnictwa w Wydarzeniu. Jeśli wyrazi sprzeciw organizator zwróci otrzymane od Uczestnika środki przelewem w ciągu 14 dni od dnia Wydarzenia, której dotyczyła wpłata Uczestnika, a Umowa uczestnictwa ulega rozwiązaniu z chwilą otrzymania przez Organizatora informacji o sprzeciwie.
 10. Jeśli świadczenie na rzecz Uczestnika związane jest z kolejnością wnoszonych opłat za uczestnictwo, decyduje data wpływu środków na rachunek Organizatora. Opłaty, które wpłyną po wyznaczonej dacie pomimo ich wcześniejszego nadania, uznawane są za wpłaty po terminie.
 11. Minimalne dane to: Imię, nazwisko, adres korespondencyjny, nazwa Wydarzenia

ZMIANY W RAMACH SZKOLENIA
§5

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w szkoleniu. W szczególności zmiany mogą dotyczyć:
  a) czasu trwania,
  b) osoby prowadzącej szkolenie
 2. W przypadku zajścia okoliczności określonych w pkt 1. Organizator poinformuje o tym zarejestrowanych Uczestników z zastrzeżeniem §4.
 3. Poinformowanie o zmianach nastąpi poprzez:
  1. wysłanie informacji e-mailem lub
  2. SMS-em, lub
  3. powiadomienie telefoniczne, na adresy i numery telefonów podane przez Uczestnika podczas rejestracji,
  4. zamieszczenie odpowiedniej informacji na stronie internetowej Wydarzenia.
 4. Organizator nie pokrywa utraconych korzyści ani kosztów, jakie Uczestnik poniósł w związku ze zmianami opisanymi powyżej.

ODWOŁANIE SZKOLENIA
§ 6

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia w każdym czasie bez podania przyczyny.
 2. W przypadku zajścia okoliczności określonych w pkt 1. Organizator poinformuje o tym zarejestrowanych Uczestników.
 3. Poinformowanie o zmianach nastąpi poprzez:
  1. wysłanie informacji e-mailem lub
  2. SMS-em, lub
  3. powiadomienie telefoniczne, na adresy i numery telefonów podane przez Uczestnika podczas rejestracji,
  4. zamieszczenie odpowiedniej informacji na stronie internetowej z opisem szkolenia.
 • Organizator nie pokrywa utraconych korzyści ani kosztów, jakie Uczestnik poniósł w związku ze zmianami opisanymi powyżej.
 • Organizator zwróci Uczestnikom wniesione opłaty za Uczestnictwo ciągu 14 dni od dnia podjęcia decyzji o odwołaniu szkolenia

REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA W SZKOLENIU
§7

 1. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Szkoleniu.
 2. Rezygnacja Uczestnika z udziału w Szkoleniu musi być dokonana w formie pisemnej (poczta, e-mail).
 3. Wpłacone środki zostaną zwrócone Uczestnikowi na konto przelewem w ciągu 14 dni od dnia, w którym Organizator otrzymał informację o rezygnacji.
 4. W przypadku rezygnacji Uczestnika, jeśli nie wnikała ona ze zmian określonych w §5 lub §6, Organizator pobierze 20-procentową opłatę manipulacyjną, którą ma prawo potrącić z wniesionych przez Uczestnika środków.
 5. W przypadku, jeśli rezygnacja Uczestnika nastąpiła na mniej niż 14 dni przed Szkoleniem Organizator nie zwraca wniesionych opłat.

ZASADY ORGANIZACYJNE PODCZAS SZKOLENIA
§9

 1. Poniższe zasady dotyczą zachowania się Uczestników w trakcie trwania Szkolenia.
 2. W trakcie udziału w Szkoleniu Uczestnik jest zobowiązany do:
   1. stosowania się do poleceń porządkowych personelu Organizatora,
  1. stosowania się do poleceń służb porządkowych zabezpieczających Szkolenie,
  2. przestrzegania przepisów przeciwpożarowych obowiązujących w miejscu Szkolenia,
  3. stosowania się do zakazu wnoszenia na teren Szkolenia alkoholu,
  4. palenia tytoniu wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych i stosownie oznakowanych,
  5. stosowania się do zakazu uczestnictwa w Szkoleniu pod wpływem środków lub leków odurzających,
  6. zachowywania się w sposób zgodny z zasadami współżycia społecznego, w sposób nieutrudniający uczestnictwa w Szkoleniu i miejscu zakwaterowania innym osobom,
  7. stosowania się do całkowitego zakazu utrwalania w jakiejkolwiek formie i jakimikolwiek środkami zapisu treści szkolenia, chyba, że otrzymał stosowną pisemną zgodę Organizatora,
  8. stosowania się do przestrzegania praw autorskich wykładowców,
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia ze Szkolenia Uczestników naruszających zasady zachowania określone w pkt 2.
 4. Uczestnik usunięty z Wydarzenia zgodnie z pkt 3. traci prawo do kontynuowania uczestnictwa w Szkolenia bez odszkodowania, a wniesiona opłata nie ulega zwrotowi.
 5. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia zarówno na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane ze Szkoleniem.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które zostaną zgubione, zniszczone, pozostawione lub skradzione podczas Szkolenia.
 7. Każdy Uczestnik ma obowiązek niezwłocznie powiadomić pracowników Organizatora o sytuacjach mogących stwarzać zagrożenie dla życia lub zdrowia innych Uczestników.
 8. Uczestnik obecny na szkoleniu u ma prawo do certyfikatu uczestnictwa. Są one wydawane na zakończenie Szkolenia. Organizator nie ma obowiązku dosyłania certyfikatów pocztą po Wydarzeniu.
 9. W stosunku do Uczestników mogą być wydawane poświadczenia otrzymania punktów edukacyjnych lub innych uprawnień zawodowych nadawanych na podstawie odrębnych przepisów.

Reklamacje
§11

 1. Wszelkie zastrzeżenia Uczestników Wydarzenia wobec Organizatora powinny być zgłaszane w formie pisemnej, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, na adres siedziby Organizatora nie później niż 7 dni od dnia zakończenia szkolenia. Po upływie tego terminu reklamacje nie będą rozpatrywane.
 2. Reklamacja jest rozpatrywana w terminie 30 dni od dnia otrzymania.
 3. Uczestnik zostanie powiadomiony o uznaniu lub odrzuceniu reklamacji pisemnie, na adres wskazany w zgłoszeniu rejestracyjnym.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
§12

 1. Wszelkie spory mogące wyniknąć z uczestnictwa w Szkoleniu będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
 3. Udostępnione przez Uczestnika dane osobowe są gromadzone i przetwarzane zgodnie z Dyrektywą 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 24 października 1995 r. oraz ustawy o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 133 z dnia 29 października 1997 r., poz. 833) w celu realizacji szkolenia „Metody diagnostyczne w seksuologii”.
  Administratorem baz danych jest Leo Media Patrycja Lew-Starowicz z siedzibą : 01-029 Warszawa, ul. Dzielna 21 m. 5
 4. Podane dane osobowe ( imię, nazwisko, numer telefonu, adres email) oraz przekazanie skanu ukończenia dyplomu studiów psychologicznych uczestnika są niezbędne w celu:
  • potwierdzenia tożsamości uczestnika na szkoleniu
  • potwierdzenia kwalifikacji uczestnika do odbycia szkolenia
  • skontaktowania się z uczestnikiem w celu poinformowania o możliwych zmianach dotyczących szkolenia ( m. in. programu, czasu, miejsca, wykładowcy)
  • wystawienia imiennego certyfikatu potwierdzającego ukończenie szkolenia
 5. Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu i prawo do wykreślenia udostępnionych danych osobowych. Uczestnik szkolenia ma prawo do:
  • cofnięcia zgody w dowolnym momencie; przy czym cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych na podstawie zgody w okresie przed jej cofnięciem,
  • żądania dostępu do danych uczestnika przetwarzanych przez Leo Media Patrycja Lew-Starowicz,
  • sprostowania (poprawiania) danych,
  • usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  • przeniesienia danych, co oznacza prawo do otrzymania danych przetwarzanych przez Leo Media Patrycja Lew-Starowicz lub żądanie ich przeniesienia do innego podmiotu.
 6. Realizacja ww. praw uzależniona jest od możliwości zidentyfikowania osoby występującej z żądaniem, aby mieć pewność, że zostało ono złożone przez osobę do tego uprawnioną. Zakres każdego z praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa. To, z którego uprawnienia można skorzystać, zależeć będzie np. od podstawy prawnej oraz celu przetwarzania danych.
 7. Uczestnik zgłasza swoją wolę listem poleconym wysłanym na adres Organizatora lub mailem na adres: daneosobowe@leomedia.pl
 8. Szkolenie organizowane na podstawie niniejszego regulaminu ma charakter zamknięty i nie stanowi imprezy masowej w rozumieniu Ustawy z dnia 23 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. 2009 nr 62, poz. 504), chyba, że jednoznacznie wynika to z oferty handlowej i jest pisemnie potwierdzone w ofercie.
 9. Organizator ma prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie od dnia ich zamieszczenia na stronie internetowej www.leomedia.pl. Uczestnik ma prawo do odstąpienia od umowy z uwagi na zmianę w regulaminie w terminie 7 dni od dnia publikacji zmiany lub tekstu jednolitego Regulaminu.
 10. Wszelka korespondencja z Uczestnikiem w ramach realizacji niniejszej umowy będzie prowadzona na adres/dane teleadresowe lub mailowe podane w zgłoszeniu rejestracyjnym.
 11. Uczestnik zobowiązany jest do bieżącej aktualizacji danych teleadresowych pod rygorem utraty roszczenia.
 12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość dostarczenia korespondencji do Uczestnika z uwagi na błędne/niepełne dane teleadresowe.
 13. Domniemywa się, iż list wysłany pod ostatni znany Organizatorowi adres Uczestnika jest skutecznie doręczony po upływie 14 dni od dnia nadania.
 14. Niedochowanie przez Uczestnika formy korespondencji skutkuje jej nieważnością względem Organizatora.

Warszawa, 25/05/2018 r.